Rola Klastrów w nauce i badaniach

rola klastra w nauce i badaniach

Klastry nie tylko ułatwiają dostęp do źródeł wiedzy i jej przepływ wiedzy, informacji, patentów i wynalazków pomiędzy uczestnikami, ale również przyczyniają się do:

 

 • szybszej komercjalizacji wiedzy poprzez wykorzystywanie wyników badań w praktyce
 • podniesienia poziomu kapitału intelektualnego, zaufania pomiędzy poszczególnymi partnerami
 • obniżenia kosztów działalności jednostek badawczych dzięki korzystaniu z infrastruktury (zaplecza laboratoryjnego, badawczego, usług biznesowych i szkoleniowych)
 • zwiększenia możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych
 • większej komplementarności wiedzy  czy zasobów
 • poprawy innowacyjności i konkurencyjności poprzez kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań innowacyjnych, nowych technologii
 • dostosowania programów kształcenia do potrzeb firm
 • ułatwionego dostępu do informacji o potrzebach rynkowych przedsiębiorstw
 • zyskania ponadprogramowych dochodów przez jednostki badawcze dzięki partycypowaniu w różnych projektach
 • integracji zasobów uczelni
 • stworzenia wspólnej, komplementarnej oferty rynkowej
 • możliwości sprawdzenia wiedzy
 • praktycznego wykorzystania osiągnięć naukowców
 • wzrostu wiarygodności uczelni czy badacza
 • tworzenia staży dla studentów czy pracowników w przedsiębiorstwach